Najaarslezing

Onze Najaarslezingen zijn nadrukkelijk bedoeld zowel voor familie/naasten als voor GGZ hulpverleners en wijk-/wmo teams. Doel is om met elkaar in gesprek te komen over ontwikkelingen in de zorg voor/ ondersteuning van clienten en familie/naasten.

De laatste najaarslezing was in november 2017. Die lezing was een samenwerking tussen Ypsilon Groningen en de Stichting Nieuw Nabuurschap. Het thema was Terugdringen van Dwang en Drang, wat brengt de nieuwe wet verplichte GGZ en het beleid Personen met verward gedrag. De thema-avond heeft geleid tot het starten van een werkgroep crisis, wat weer heeft geleid tot het schrijven van het rapport “Chris in crisis”.

Op 3 oktober 2019 , van 13.30-15.30 uur organiseren we weer een Najaarslezing in het Humanistisch Centrum, W.A.Scholtenstraat 2 in Groningen. Noteer deze datum vast in uw agenda. Andries Baart houdt dan een lezing over de presentiebenadering/ relationeel zorg geven in de psychiatrie. De lezing is toegankelijk voor leden van Ypsilon, belangstellende familie/naasten van mensen met een psychosegevoeligheid, professionals uit de GGZ en gemeenten.

Aanmelden kan zodra daarvoor een formulier op deze pagina is gezet. De aankondiging daarvan gebeurt via onze Nieuwsbrief, deze website en digitale agenda’s van GGZ en gemeentelijke instanties. Hier onder leest u meer over de presentiebenadering.

********************

Uitzicht bieden op hoop, ook voor kwetsbare mensen. Over de presentiebenadering van Andries Baart.

Herstelondersteunende zorg is in de GGZ een bekend begrip, maar hoe realiseer je dat? Er zijn goede voorbeelden maar meestal zijn dat pareltjes binnen een organisatie. Hulpverleners en hulpverlenende instanties zijn snel geneigd kant en klare systemen/ methoden te omarmen maar ervaren vervolgens dat het nog niet zo eenvoudig is een en ander te implementeren, werkelijk tot zijn recht te laten komen. Geven organisaties te weinig ruimte aan de professionals om herstelondersteunende zorg te realiseren of ontbreekt een goed denkkader dat aangeeft waar het om moet gaan?

Voor het beantwoorden van die laatste vraag is de presentiebenadering van Baart een prima vertrekpunt. Baart zegt zelf in zijn boek “De ontdekking van kwaliteit”: ” De presentiebenadering is een professionele benadering in zorg en welzijn waarin het draait om de relationele afstemming van hulp en steun op wat goed kan zijn voor de unieke behoeftige ander. Daarbij gaat het om nabijheid en aandacht, het serieus nemen van de ander ook in zijn onbegrijpelijk gedrag, om radicale aansluiting en leefwereldgerichtheid, om zorgzaamheid in de volle zin van het woord en om verlangen of appel dat uitgaat van de ander.”

Jan Zandijk, landelijk voorzitter van Ypsilon, schreef over de presentiebenadering: “Ik volg Andries Baart nauwgezet. Hij bekommert zich om kwetsbare mensen en zwengelt het maatschappelijk debat aan over wat goede zorg is. Ik vind hem zo goed omdat hij met de pesentiebenadering uitzicht biedt op hoop, ook voor de meest kwetsbare mensen die wij kennen. Die laat je niet in de steek. Daar ben en blijf je voor beschikbaar, wat er ook gebeurt. Hij benadrukt dat present werken geen truc is, geen methode, maar dat het voor de professionals aankomt op aansluiten bij de leefwereld van de mens die zorg nodig heeft. Aansluiten betekent dat je begrip opbrengt voor diens situatie, dat je solidair bent, dat voor jou telt wat hem pijn doet en dat je vanuit dat perspectief doet wat gedaan moet worden. Je eigen goede bedoelingen zijn daarbij veelal niet voldoende. Op die manier werken stelt voorwaarden aan de inhoudelijke en persoonlijke ondersteuning van werkers die zo willen werken. Zij zullen hiertoe ruimte moeten krijgen van hun managers en het toezicht op de kwaliteit van zorgorganisaties.”

Op 3 oktober komt Andries Baart naar Groningen voor de Najaarslezing van Ypsilon. Hij zal dan de hoofdlijnen van de presentiebenadering schetsen, ingaan op de vraag hoe GGZ instellingen deze benadering kunnen inzetten in hun vernieuwingsprocessen en ingaan op de vraag wat familie/naasten zelf aan de presentiebenadering kunnen hebben. De lezing duurt een uur waarna een uur beschikbaar is voor gesprek.